Specialistë ndërkombëtarë

Profesionistë nga e gjithë bota Nën motto-in “Rehabilitimi lëviz – së bashkë lëvizim më shumë,” tani njerëz nga më shumë se 66 kombësi të ndryshme punojnë së bashku në klinikat tona të rehabilitimit dhe shtëpitë tona të kujdesit shëndetësor. Diversiteti krijon shanse, pasuri dhe bashkon përvojat dhe eksperiencat. Ne zhvillohemi së bashku.

Pavarësisht origjinës, kulturës, dhe besimit, ne kemi një qëllim të përbashkët, që është të ofrojmë kujdesin më të mirë për ata që janë në përgjegjësinë tonë.

Michels Bildungsforen për profesionistët e shëndetit ofrojnë trajnime të optimizuara për fitimin e gjuhës dhe eksperincës më të mirë për infermierët dhe terapistët, mbështesin procesin e njohjes së diplomës dhe zhvillojnë provimet.

Bëhu edhe ti pjesë e ekipit tonë ndërkombëtar dhe bashkohu me ne për një të ardhme të sigurt!

Internationale Spezialisten

Profis aus aller Welt Unter dem Motto „Reha bewegt – gemeinsam bewegen wir mehr“ arbeiten mittlerweile Menschen aus mehr als 66 verschiedenen Nationalitäten in unseren Reha-Kliniken und unseren Pflegeheimen zusammen. Vielfalt schafft Chancen, Reichtum und vereint Erfahrungen. Wir entwickeln uns gemeinsam.

Unabhängig von Herkunft, Kultur und Glauben haben wir ein gemeinsames Ziel: die bestmögliche Betreuung der von uns betreuten Menschen.

Michels Bildungsforen für Gesundheitsfachkräfte bieten optimierte Schulungen zum Erwerb der besten Sprache und Erfahrung für Pflegekräfte und Therapeuten, unterstützen den Prozess der Anerkennung von Abschlüssen und führen Prüfungen durch.

Werden Sie Teil unseres internationalen Teams und starten Sie mit uns in eine sichere Zukunft!

Njohja si specialiste e infermierisë

A jeni një profesionist infermiere i trajnuar dhe do të donit që kualifikimi juaj të njihet në Gjermani?

Klinikat Michels, në bashkëpunim me Lingoda dhe Michels Bildungsforum GmbH, ofrojnë mbështetje për profesionistët nga vendet e Bashkimit Evropian dhe jashtë tij në këtë rrugë.

Në departamentet e specializuara të klinikave rehabilituese brenda Grupit Michels, do të njiheni me detyrat praktike të një profesionisti infermierie në sistemin shëndetësor gjerman.
Praktikantët e kualifikuar do t’ju udhëhoqin dhe do t’ju prezantojnë me proceset e punës. Këta udhëzues ofrojnë mbështetje të orientuar për t’ju përgatitur për provën e njohjes praktike.

Përmbajtja teorike e profesionit të infermierisë dhe njohuritë në gjuhën gjermane mund të fitohen në Michels Bildungsforum für Gesundheitsberufe në bashkëpunim me Lingoda.

Kërkesat për të marrë pjesë në njohjen e kualifikimit tuaj:

  • Njoftimi për njohjen nga autoriteti kompetent shtetëror (Brandenburg LAVG, Saxony KSV).
  • Njohja e gjuhës në nivelin B2 në gjermanishten e specializuar për infermierët.
  • Leja e vlefshme e qëndrimit.

Anerkennung als Pflegefachkraft

Sie sind ausgebildete Pflegefachkraft und möchten, dass Ihr Abschluss in Deutschland anerkannt wird?

Die Michels-Kliniken bieten in Zusammenarbeit mit Lingoda und der Michels Bildungsforum GmbH Unterstützung für Fachkräfte aus den Ländern der Europäischen Union und darüber hinaus auf diesem Weg.

In den Fachabteilungen der Rehabilitationskliniken der Michels-Gruppe lernen Sie die praktischen Aufgaben einer Pflegefachkraft im deutschen Gesundheitssystem kennen.
Qualifizierte Praktikanten leiten Sie an und führen Sie in die Arbeitsabläufe ein. Diese Leitfäden unterstützen Sie gezielt bei der Vorbereitung auf die praktische Wissensprüfung.

Die theoretischen Inhalte des Pflegeberufs und Kenntnisse der deutschen Sprache können im Michels Bildungsforum für Gesundheitsberufe in Zusammenarbeit mit Lingoda erworben werden.

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Anerkennung Ihres Abschlusses:

  • Anerkennungsbescheid der zuständigen Landesbehörde (LAVG Brandenburg, KSV Sachsen).
  • Sprachkenntnisse auf B2-Niveau im Fachdeutsch für Krankenpfleger.
  • Gültige Aufenthaltserlaubnis.