Përballja me sfidat

Rënia e numrit të popullsisë, ndryshimi demografik, plakja e shoqërisë, mungesa e punëtorëve të kualifikuar si dhe mungesa e infermierëve! Të dorëzohesh para këtyre fakteve dhe të presësh çfarë do të ndodhë nuk është një opsion për ne. Për të siguruar që njerëzit të cilët na janë besuar në klinikat tona rehabilituese apo shtëpitë tona të moshuarve të vazhdojnë të marrin trajtim cilësor dhe kujdes dinjitoz edhe në dekadat e ardhshme, ne kemi vendosur të frymëzojmë njerëz të të gjitha grupmoshave për tu përfshirë ne profesionet e kujdesit shëndetësor.

Në shkollat ​​tona profesionale të trajnimit në Brandenburg dhe Saksoni, ne ofrojmë kurse trajnimi të shkëlqyera për stafin infermieror dhe terapistë vendas apo të huaj bazuar në një përvojë shumëvjeçare në sektorin shëndetësor. Kështu, ne po zgjerojmë portofolin e kompanisë sonë duke përfshirë fushën e edukimit në mënyrë që të sigurojmë që njerëzit në klinikat, qendrat e terapisë dhe shtëpitë tona për të moshuar të mund të përballen me një të ardhme të sigurtë dhe të qëndrueshme.

Sich den Herausforderungen stellen

Bevölkerungsrückgang, demografischer Wandel, alternde Gesellschaft, Mangel an qualifizierten Arbeitskräften und Mangel an Pflegekräften! Sich diesen Tatsachen hinzugeben und abzuwarten, was passiert, ist für uns keine Option. Um sicherzustellen, dass die uns anvertrauten Menschen in unseren Reha-Kliniken oder unseren Pflegeheimen auch in den nächsten Jahrzehnten eine hochwertige Behandlung und eine würdevolle Pflege erhalten, haben wir uns entschieden, Menschen aller Altersgruppen für die Ausübung von Gesundheitsberufen zu begeistern.

An unseren Berufsschulen in Brandenburg und Sachsen bieten wir exzellente Ausbildungen für in- und ausländische Pflegekräfte und Therapeuten an, die auf langjähriger Erfahrung im Gesundheitsbereich basieren. Damit erweitern wir das Portfolio unseres Unternehmens um den Bereich Bildung, um den Menschen in unseren Kliniken, Therapiezentren und Pflegeheimen eine sichere und nachhaltige Zukunft zu ermöglichen.

I japim jetë vlerave familjareërballja me sfidat

Ne jemi një biznes familjar privat. Kjo është arsyeja pse i japim jetë vlerave të familjes: vlerësimit, personalitetit, mbështetjes së ndërsjellë dhe kohezionit afatgjatë. Ne jemi të hapur përkundrejt ideve ose qasjeve të reja duke punuar së bashku për to. Ne ofrojmë mundësinë për të zhvilluar dhe kontribuar për shëndetin dhe rritemi së bashku.

Në klinikat tona rehabilituese dhe qendrat e terapisë në rajonin e Saksonisë, Berlin-Brandenburg dhe në Niedersachsen, ne shoqërojmë pacientët tanë me vendosshmëri hap pas hapi në përditshmërinë e tyre. Baza e marrëdhënieve tona me punonjësit, me pacientët tanë si dhe me familjet e tyre jane respekti, besnikëria, drejtësia, toleranca dhe mundësitë e barabarta, pavarësisht gjinisë, kulturës apo fesë e kombësisë.

Wir leben familiäre Werte

Wir sind ein privates Familienunternehmen. Deshalb leben wir familiäre Werte: Wertschätzung, Persönlichkeit, gegenseitige Unterstützung und langfristigen Zusammenhalt. Wir sind offen für neue Ideen oder Ansätze, indem wir gemeinsam daran arbeiten. Wir bieten die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, zur Gesundheit beizutragen und gemeinsam zu wachsen.

In unseren Rehakliniken und Therapiezentren im Raum Sachsen, Berlin-Brandenburg und in Niedersachsen begleiten wir unsere Patienten entscheidend Schritt für Schritt in ihrem Alltag. Die Grundlage unserer Beziehungen zu unseren Mitarbeitern, zu unseren Patienten sowie zu deren Familien sind Respekt, Loyalität, Gerechtigkeit, Toleranz und Chancengleichheit, unabhängig von Geschlecht, Kultur oder Religion oder Nationalität.

Punëdhënës i sigurt dhe modern

Ne investojmë për një mjedis klinik modern dhe punonjësit tanë. Çdo punonjës është një pjesë e rëndësishme e kompanisë sonë, e ekipeve tona të punës dhe e familjes sonë. Sepse vetëm së bashku arrijmë të plotësojmë njëri -tjetrin. Ne vazhdimisht zhvillojmë klinikat tona duke zgjeruar ambientet me ndërtesa dhe departamente të reja. Për të ecur para ne promovojmë punonjësit tanë në mënyrë të vazhdueshme dhe i mbështesim ata me trajnime dhe mundësi rritje në karrierë. Në punën e përditshme sigurojmë pajisje moderne, ambient të këndshëm pune dhe materialet më të mira të mundshme të punës. Ne jemi një punëdhënës i sigurt – me hierarki të sheshta dhe distanca të shkurtra.

Sicherer und moderner Arbeitgeber

Wir investieren in ein modernes klinisches Umfeld und unsere Mitarbeiter. Jeder Mitarbeiter ist ein wichtiger Teil unseres Unternehmens, unserer Arbeitsteams und unserer Familie. Denn nur gemeinsam können wir uns gegenseitig ergänzen. Wir entwickeln unsere Kliniken ständig weiter, indem wir die Räumlichkeiten durch neue Gebäude und Abteilungen erweitern. Um an der Spitze zu bleiben, fördern wir unsere Mitarbeiter kontinuierlich und unterstützen sie mit Schulungs- und Karrieremöglichkeiten. Bei der täglichen Arbeit sorgen wir für eine moderne Ausstattung, ein angenehmes Arbeitsumfeld und bestmögliche Arbeitsmaterialien. Wir sind ein sicherer Arbeitgeber – mit flachen Hierarchien und kurzen Wegen.

Themelimi

Forumet e trajnimit Michels për profesionet e kujdesit shëndetësor si dhe klinikat Michels, i përkasin grupit familjar të kompanive Michels në të cilin janë të punësuar më shumë se 3300 punonjës në rehabilitim, kujdes për të moshuar, hoteleri, menaxhim të pasurive të paluajtshme dhe arsim. Grupi i kompanive rrjedh nga një kompani e shërbimeve hidraulike dhe sistemeve ngrohëse e themeluar në vitin 1932. Pas realizimit të projekteve të shumta spitalore angazhimi u zgjerua në fillim të viteve 1990 ku u ndërtuan dhe klinikat e para rehabilituese, të cilat që atëherë i takojnë me përgjegjësinë të plotë Michels Kliniken.

Gründung

Die Michels-Ausbildungsforen für Gesundheitsberufe sowie die Michels-Kliniken gehören zur Michels-Familienunternehmensgruppe, die mehr als 3.300 Mitarbeiter in den Bereichen Rehabilitation, Altenpflege, Gastgewerbe, Immobilienverwaltung und Bildung beschäftigt. Die Unternehmensgruppe ist aus einem 1932 gegründeten Unternehmen für hydraulische Dienstleistungen und Heizungsanlagen hervorgegangen. Nach der Realisierung zahlreicher Krankenhausprojekte wurde das Engagement Anfang der 1990er Jahre ausgeweitet und es entstanden die ersten Reha-Kliniken, die seitdem zu full gehören Verantwortung Michels Kliniken.

Shkolla e gjuhës në Tiranë

Michels Bildungsforum Albania si pjesë e programit të trajnimit të Michels ofron kurse të gjuhës gjermane dhe trajnime në fushën e kujdesit shëndetësor në Tiranë. Ky institucion ofron kurse intensive të gjuhës gjermane me cilësi të lartë mësimdhënie. Qëllimi është ti mundësojë infermierëve të rinj mësimin e gjuhës gjermane sa më shpejt që është e mundur dhe ti sigurojë atyre punësim në klinikat Michels.

Sprachschule in Tirana

Das Michels Bildungsforum Albanien bietet im Rahmen des Michels-Ausbildungsprogramms Deutschkurse und Gesundheitstrainings in Tirana an. Diese Einrichtung bietet intensive Deutschkurse mit hoher Lehrqualität an. Ziel ist es, jungen Pflegekräften schnellstmöglich das Erlernen der deutschen Sprache zu ermöglichen und ihnen eine Anstellung in den Michels-Kliniken zu ermöglichen.